Komisja Krajowa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego “Solidarność”

Komisja Krajowa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego “Solidarność”
ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk
http://www.solidarnosc.org.pl:8080/dlibra
http://www.wszechnica.solidarnosc.org.pl

Zasób: W archiwum utworzono dotychczas 186 zespołów akt i kolekcji. Sa to przede wszystkim akta krajowych, zagranicznych, regionalnych i zakładowych struktur oraz przewodniczącego NSZZ “Solidarność”. Zasób archiuwm tworzą także archiwalia komitetów społecznych zorganizowanych i działających w oparciu o struktury NSZZ “Solidarność”, spuścizny kapelanów “Solidarności” oraz kolekcje działaczy NSZZ “Solidarność”. Są tu kolekcje: materiałów dotyczących strajków i wydarzeń politycznych w PRL, czasopism i druków zwartych, plakatów, fotografii, nagrań dźwiękowych oraz kaset VHS. Zasób tworzą: kolekcja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dotycząca NSZZ “Solidarność” ugrupowań opozycyjnych oraz dokumentacja archiwalna NSZZ “Solidarność” Rolników Indywidualnych, NSZZ Indywidualnego Rzemiosła “Solidarność” i Związku Solidarności Polskich Kombatantów.