Spuścizna

baner3

 

Inwentarz do spuścizny Stanisława Flisa opracowany został w ramach projektu „Ewidencjonowanie spuścizny Stanisława Flisa” współfinansowanego ze środków Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.

Przy ewidencjonowaniu spuścizny wykorzystano oprogramowanie Otwarty System Archiwizacji (OSA) opracowane przez Fundację Ośrodka KARTA.

 

Fundacja im. Stanisława Flisa “Archiwa Pomorskie”
80-299 Gdańsk
Bereniki 29

Wstęp do inwentarza zbioru/zespołu

Spuścizna Stanisława Flisa (1964-2014; historyk i archiwista)
1900 – 2015

Nr zbioru/zespołu
PL_1020_01

I Charakterystyka twórcy zbioru/zespołu

Flis, Stanisław (1964-2014)
Stanisław Juliusz Flis urodził się 11.12.1964 r. w Gdyni. Absolwent historii ze specjalizacją archiwalną na Uniwersytecie Gdańskim.

W latach 1989-2008 pracował w Archiwum Państwowym w Gdańsku (APG), w latach 2001-2004 jako zastępca dyrektora APG. Koncentrował się na zastosowaniu rozwiązań informatycznych w pracy archiwalnej i udostępnianiu zasobu archiwalnego. Był członkiem licznych zespołów naukowych, m.in. ds. analizy funkcjonalnej przy NDAP, Centralnej Komisji Metodycznej, przewodniczącym zespołu ds. terminologii archiwalnej przy NDAP.

W latach 1999-2001 zrealizował projekt centrum informacji archiwalnej w Polskim Instytucie Naukowym w Nowym Jorku, m.in. opracował przewodnik po archiwum i stworzył sieć informacyjną łączącą polonijne placówki archiwalne. Koordynował polską część międzynarodowego projektu „Baltic Connections” (2004-2007), w tym zredagował informator: „Miasta Morza Bałtyckiego. Informator o źródłach z archiwów i bibliotek polskich do dziejów stosunków miast bałtyckich i żeglugi na Bałtyku (1450-1800)”. W latach 2007-2008 pracował w międzynarodowym projekcie eRmione przygotowującym platformę do nauczania on-line na uczelniach w UE.

Uczestniczył w projektowaniu baz danych SEZAM i IZA stosowanych w archiwach państwowych. Prowadził praktyki oraz zajęcia z teorii i metodyki pracy archiwalnej dla studentów historii. Organizował wystawy popularyzujące zasób APG, np.: „Gdańsk 1945. Miasto i ludzie po zakończeniu działań wojennych”, „Żywot gdańskiego mieszczanina w przekazie archiwalnym”, „Zjazdy Hanzy”, „100 lat archiwum”.

W latach 2008-2012 pracował w IPN w Gdańsku, gdzie m.in. zorganizował międzynarodową konferencję pt. „Emigracja a środowiska kultury niezależnej w kraju” oraz wystawy, np. „Kościół pw. św. Brygidy ks. prałata Henryka Jankowskiego”, czy ze Stowarzyszeniem Federacji Młodzieży Walczącej (FMW) „Antoni Browarczyk – pierwsza śmiertelna ofiara stanu wojennego w Gdańsku”. Z Komisją Krajową NSZZ „Solidarność” zorganizował wystawę „Zjazd nadziei na Samorządną Rzeczpospolitą, a z Biblioteką Elbląską „Elbląg w Grudniu 1970 r. w dokumencie archiwalnym”.

W 2012 r. rozpoczął pracę w archiwum Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” w Gdańsku, dokonał reorganizacji jej archiwum i doprowadził do uzyskania przez to archiwum statusu archiwum historycznego. Jego zbiory popularyzował m.in. na II seminarium „Archiwa przełomu 1989-1991” w Pałacu Prezydenckim. Rozpoczął prace nad opracowaniem przewodnika i portalu dot. archiwów Związku. Zorganizował konferencję pt.: „Rozproszone archiwa NSZZ „Solidarność” i wystawę “Solidarnościowe Kartki Wielkanocne”.

Od 1996 r. był członkiem Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, w latach 2004-2012 Prezesem gdańskiego Oddziału SAP, następnie jego Wiceprezesem. Organizował wystawy, wykłady oraz wyjazdy szkoleniowe do archiwów polskich i zagranicznych. Od 2007 r. był członkiem Zarządu Głównego SAP, od 2012 r. członkiem Rady „Archiwisty Polskiego”.

Brał udział w organizacji 12 edycji Bałtyckiego Festiwalu Nauki w Nadbałtyckim Centrum Kultury (NCK), np. „Lekcja gotyku w Gdańsku”. Wspólnie z FWM, IPN i Uniwersytetem Gdańskim zorganizował konferencję „Wojna o akta” (2010) i opracował publikację pokonferencyjną. Wraz ze Zrzeszeniem Kaszubsko–Pomorskim brał udział w organizacji 9 edycji konkursu genealogicznego „Moja Pomorska Rodzina”.

Miał liczne pasje, m.in. fotografię, turystykę, genealogię, modelarstwo. Jest autorem bogatej kolekcji fotografii marynistycznej i podróżniczej. W 2002 r. NCK zorganizowało wystawę jego fotografii. Był przewodnikiem i członkiem Koła Grodzkiego PTTK.

Stanisław Flis zmarł nagle 20.07.2014 r., pochowany został na Cmentarzu Komunalnym w Sopocie.

II Dzieje zbioru/zespołu

Zasób został wytworzony i zgromadzony przez Stanisława Flisa w ciągu jego życia, a po jego śmierci uzupełniony przez jego spadkobierców poprzez bezpośredni kontakt z jego współpracownikami, działaczami organizacji pozarządowych, w których prace był zaangażowany, a także poprzez zakupy. Część materiałów przekazała rodzina i przyjaciele.

III Charakterystyka archiwalna zbioru/zespołu

Tytuł: Spuścizna Stanisława Flisa (1964-2014; historyk i archiwista)
Granice chronologiczne: 1900 – 2015
Granice terytorialne: Polska, Niemcy, Austria, Szwecja, Czechy, Islandia, Wielka Brytania, Irlandia, Węgry, Włochy, Grecja, USA, Litwa, Łotwa, Dania, Belgia, Holandia, Hiszpania.
Rozmiar: Jednostki archiwalne: 71,00 Metry bieżące: 5,00.

IV Zawartość zbioru/zespołu

Spuścizna zawiera materiały biograficzne dotyczące Stanisława Flisa, jego publikacje, wykonane przez niego fotografie, w tym kolekcję fotografii marynistycznej, dokumentację do badań zgromadzoną przez Stanisława Flisa, jego korespondencję prywatną i urzędową, materiały z wystaw przez niego organizowanych, materiały rodzinne Stanisława Flisa, zgromadzone przez niego materiały kolekcjonerskie oraz materiały o twórcy zespołu.

V Metody porządkowania

Spuścizna porządkowana jest w oparciu o metodę schematyczno – rzeczową, polegającą na układaniu archiwaliów według schematu opierającego się na podziale rzeczowym dla podobnego typu zespołów, w tym przypadku zgodnie z „Wytycznymi Archiwum Polskiej Akademii Nauk z 1990 r. opracowania spuścizn archiwalnych po uczonych”.

VI Bibliografia

H. Robótka, B. Ryszewski, A. Tomczak „Archiwistyka”, PWN, Warszawa 1989.

„Wytyczne Archiwum Polskiej Akademii Nauk z/1990 r. opracowania spuścizn archiwalnych po uczonych”, Warszawa 1990.

„Archiwistyka społeczna”, Ośrodek KARTA,  2012.

 

Karta B zespołu.

 

INWENTARZ

Sygnatura jednostki archiwalnej

Tytuł

Daty

Opis zewnętrzny

Seria nr 1: Materiały biograficzne dotyczące Stanisława Flisa

001

Dokumenty osobiste

1964-2014

 • liczba dokumentów ogółem: 6
 • teczka archiwalna z aktami luźnymi
 • maszynopis, druk
 • j. polski

002

Materiały dotyczące nauki szkolnej Stanisława Flisa

1971-1984

 • liczba dokumentów ogółem: 18
 • teczka archiwalna z aktami luźnymi
 • maszynopis, druk
 • j. polski

003

Materiały dotyczące edukacji uniwersyteckiej i późniejszej Stanisława Flisa

1984 – 2003

 • liczba dokumentów ogółem: 12
 • teczka archiwalna z aktami luźnymi, poszyt
 • druk, maszynopis, rękopis
 • j. polski, j. angielski

004

Materiały dotyczące działalności zawodowej Stanisława Flisa

1989 – 2014

 • liczba dokumentów ogółem: 25
 • teczka archiwalna z aktami luźnymi
 • druk, maszynopis, rękopis
 • j. polski, j. angielski, j. niemiecki

005

Materiały dotyczące działalności społecznej Stanisława Flisa tom 1

1984 – 2014

 • liczba dokumentów ogółem: 120
 • pudło archiwalne z aktami luźnymi, poszyty
 • druk, maszynopis, rękopis
 • j. polski

006

Materiały dotyczące działalności społecznej Stanisława Flisa tom 2

1984 – 2014

 • liczba dokumentów ogółem: 130
 • pudło archiwalne z aktami luźnymi, poszyty
 • druk, maszynopis, rękopis
 • j. polski, j. angielski

Seria nr 2: Publikacje Stanisława Flisa

001

Rozdział pt. “Materiały do dziejów organizacji paramilitarnych na Pomorzu w zasobie Archiwum Państwowego w Gdańsku” w książce pt.: “Organizacje paramilitarne i pokrewne na Pomorzu w przededniu II wojny światowej”

1997

 • liczba dokumentów ogółem: 1
 • książka
 • druk
 • j. polski

002

Rozdział pt. “Józef Stanisław Wiśniewski – wspomnienie pośmiertne” w Archeionie

1997

 • liczba dokumentów ogółem: 1
 • periodyk
 • druk
 • j. polski

003

Rozdział pt. “Czesław Stodolny – wspomnienie pośmiertne” w Archeionie

1997

 • liczba dokumentów ogółem: 1
 • periodyk
 • druk
 • j. polski

004

Rozdział pt. “Mapy morskie w zasobie Archiwum Państwowego w Gdańsku” w książce pt. “Mapy południowego Bałtyku. Z dziejów kartografii.”

1997

 • liczba dokumentów ogółem: 1
 • książka
 • druk
 • j. polski

005

Rozdział pt. “Akta do dziejów Wolnego Miasta Gdańska w zasobie Archiwum Państwowego w Gdańsku” w książce pt. “Gdańsk i Pomorze w XX wieku.”

1997

 • liczba dokumentów ogółem: 1
 • książka
 • druk
 • j. polski

006

Rozdział pt. “Sprawozdanie z seminarium Electronic Records and Archival Automation w Bizovackich Toplicach koło Osijeku w dniach 8-11 października 1997 r.” w Archiwiście Polskim

1997

 • liczba dokumentów ogółem: 1
 • periodyk
 • druk
 • j. polski

007

Rozdział pt. “Archiwum Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce” w książce pt. “100 lat Archiwum Państwowego w Gdańsku. Sesja jubileuszowa 8 VI 2001.”

2001

 • liczba dokumentów ogółem: 1
 • książka
 • druk
 • j. polski

008

Rozdział pt. “The Path to Polish Archival Collections in the USA and Canada” w Slavic & East European Information Resources

2001

 • liczba dokumentów ogółem: 1
 • periodyk
 • druk
 • angielski

009

Rozdział pt. “Polish Archives in the Internet” w książce pt. “Archives in the New Age. The Strategic Problems of the Automatization of Archives. Papers of the International Conference. Warsaw, September 28-29, 2001.”

2002

 • liczba dokumentów ogółem: 1
 • książka
 • druk
 • j. angielski

010

Rozdział pt. “Archiwa polskie a Internet” w książce pt. “Archiwa i archiwiści w dobie społeczeństwa informacyjnego. Pamiętnik IV Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich.”

2002

 • liczba dokumentów ogółem: 1
 • książka
 • druk
 • j. polski

011

Rozdział pt. “The Archives of the Polish Institute of Arts and Sciences of America” w Polish American Studies

2003

 • liczba dokumentów ogółem: 1
 • książka
 • druk
 • j. angielski

012

Rozdział pt. “Bazy danych archiwum gdańskiego – nowe możliwości wyszukiwania informacji” w książce pt. “Historyk – Archiwista – Komputer. Historyk a nowoczesny system informacji archiwalnej.”

2004

 • rozmiar dokumentów ogółem: 1
 • książka
 • druk
 • j. polski

013

Książka pt. “Polski Instytut Naukowy w Ameryce. Przewodnik po zbiorach archiwalnych.”

2004

 • liczba dokumentów ogółem: 1
 • książka
 • druk
 • j. polski

014

Rozdział pt. “Fortyfikacje nadbrzeżne Zatoki Gdańskiej w archiwaliach” w książce pt. “Fortyfikacje Gdańskie.”

2006

 • liczba dokumentów ogółem: 1
 • książka
 • druk
 • j. polski

015

Rozdział pt. “Informatyka jako pomoc w prowadzeniu archiwum” w książce pt. “Poradnik dla archiwisty instytucji polskiej na obczyźnie.”

2006

 • liczba dokumentów ogółem: 1
 • książka
 • druk
 • j. polski

016

Rozdział pt. “General Education – Presentation of the Balic Connections Project” w książce pt. “VIIth European Conference on Archives. Archivist: Profession of the Future in Europe, Warsaw, 18-20th May, 200.”

2006

 • liczba dokumentów ogółem: 1
 • książka
 • druk
 • j. angielski

017

Książka pt. “Miasta Morza Bałtyckiego. Informator o źródłach z archiwów i bibliotek polskich do dziejów stosunków miast bałtyckich i żeglugi na Bałtyku (1450-1800).”

2007

 • liczba dokumentów ogółem: 1
 • książka
 • druk
 • j. polski

018

Rozdział pt. “Poland” w książce pt. “Baltic Connections. Archival Guide to the Maritime Relations of the Countries around the Baltic Sea (including the Netherlands) 1450-1800 (The Northern World, 36).”

2007

 • liczba dokumentów ogółem: 1
 • książka
 • druk
 • j. angielski

019

Książka pt. “Sierpień 1980 roku w Gdyni, Instytut Pamięci Narodowej”

2010

 • liczba dokumentów ogółem: 1
 • książka
 • druk
 • j. polski

020

Rozdział pt. “Kalendarium” w książce pt. “Pokolenie ‘80. Niezależna twórczość młodych w latach 1980-1989.”

2010

 • liczba dokumentów ogółem: 1
 • książka
 • druk
 • j. polski

021

Rozdział pt. “Emigracja a czasopisma niezależne w kraju” w książce pt. “Papierem w system. Prasa drugoobiegowa w PRL.”

2010

 • liczba dokumentów ogółem: 1
 • książka
 • druk
 • j. polski

022

Rozdział pt. “Źródła do badań nad rozmieszczeniem cmentarzy pomorskich i miejsc pamięci narodowej” w książce pt. “Nekropolie Pomorza.”

2011

 • liczba dokumentów ogółem: 1
 • książka
 • druk
 • j. polski

023

Rozdział pt. “Dokumentacja archiwalna a eksploracja archeologiczna w kościele św. Jana w Gdańsku” w książce pt. “Kościół św. Jana w Gdańsku. W kręgu kultury sepulkralnej.”

2012

 • liczba dokumentów ogółem: 1
 • książka
 • druk
 • j. polski

024

Rozdział pt. “Odbudowa kościoła św. Brygidy w Gdańsku jako przykład stosunków pomiędzy kościołem a państwem” w Tekach Gdańskich

2011

 • liczba dokumentów ogółem: 1
 • periodyk
 • druk
 • j. polski

025

Książka pt. “Wojna o akta KW PZPR w Gdańsku.”

2011

 • liczba dokumentów ogółem: 1
 • książka
 • druk
 • j. polski

026

Rozdział pt. “Analysis of PIASAs Archival Information Center Project” w Slavic & East European Information Resources. Special Issue: Hungarian, Czech and Polish Diaspora Collections in the US and in the Homelands and Guide to East European Resources…”

2013

 • liczba dokumentów ogółem: 1
 • periodyk
 • druk
 • j. angielski

027

Książka pt. “Kultura niezależna w kraju na łamach pism wydawanych na emigracji w latach 1980–1989.”

2014

 • liczba dokumentów ogółem: 1
 • książka
 • druk
 • j. polski

028

Rozdział pt. “Baltic Connections – źródła do dziejów stosunków miast bałtyckich i żeglugi na Bałtyku, 1450-1800” w książce pt. “Historia – Archiwa – Gdańsk. Studia dedykowame Profesorowi Czesławowi Biernatowi w 90. rocznicę urodzin.”

2014

 • liczba dokumentów ogółem: 1
 • książka
 • druk
 • j. polski

Seria nr 3: Fotografie autorstwa Stanisława Flisa

001

Fotografie marynistyczne autorstwa Stanisława Flisa tom 1

1984 – 2014

 • liczba dokumentów ogółem: 647
 • pudło na fotografie
 • fotografia analogowa, fotografia cyfrowa (wydruki)
 • j. polski

002

Fotografie marynistyczne autorstwa Stanisława Flisa tom 2

1984 – 2014

 • liczba dokumentów ogółem: 642
 • pudło na fotografie
 • fotografia analogowa, fotografia cyfrowa (wydruki)
 • j. polski

003

Fotografie marynistyczne autorstwa Stanisława Flisa tom 3

1984 – 2014

 • liczba dokumentów ogółem: 722
 • pudło na fotografie
 • fotografia analogowa, fotografia cyfrowa (wydruki)
 • j. polski

004

Fotografie marynistyczne autorstwa Stanisława Flisa tom 4

1984 – 2014

 • liczba dokumentów ogółem: 625
 • pudło na fotografie
 • fotografia analogowa, fotografia cyfrowa (wydruki)
 • j. polski

005

Fotografie marynistyczne autorstwa Stanisława Flisa tom 5

1984 – 2014

 • liczba dokumentów ogółem: 610
 • pudło na fotografie
 • fotografia analogowa, fotografia cyfrowa (wydruki)
 • j. polski

006

Fotografie marynistyczne autorstwa Stanisława Flisa tom 6

1984 – 2014

 • liczba dokumentów ogółem: 952
 • albumy, pudła na fotografie
 • fotografia analogowa, fotografia cyfrowa (wydruki)
 • j. polski

007

Fotografie marynistyczne autorstwa Stanisława Flisa tom 7

1992 – 1994

 • liczba dokumentów ogółem: 107
 • album z wklejonymi odbitkami fotograficznymi.
 • fotografia analogowa (wydruki)
 • j. polski

008

Fotografie marynistyczne autorstwa Stanisława Flisa tom 8

1974 – 1996

 • liczba dokumentów ogółem: 80
 • album z wklejonymi fotografiami
 • fotografia analogowa (wydruki)
 • j. polski

009

Fotografie marynistyczne autorstwa Stanisława Flisa tom 9

Nieznane

 • liczba dokumentów ogółem: 85
 • album z wklejonymi odbitkami fotograficznymi
 • fotografia analogowa (wydruki)
 • j. polski

010

Fotografie marynistyczne autorstwa Stanisława Flisa tom 10

1994 – 1997

 • liczba dokumentów ogółem: 196
 • album z wklejonymi odbitkami fotograficznymi
 • fotografia analogowa (wydruki)
 • j. polski

011

Fotografie militariów autorstwa Stanisława Flisa tom 1

1984 – 2014

 • liczba dokumentów ogółem: 824
 • pudło z odbitkami fotograficznymi
 • głównie fotografia analogowa
 • j. polski

012

Fotografie militariów autorstwa Stanisława Flisa tom 2

1984 – 2014

 • liczba dokumentów ogółem: 120
 • album fotograficzny
 • głównie fotografia analogowa
 • j. polski

013

Fotografie turystyczno-krajoznawcze autorstwa Stanisława Flisa

1984 – 2014

 • liczba dokumentów ogółem: 1204
 • dokumenty w formie cyfrowej
 • głównie fotografia analogowa
 • j. polski

014

Fotografie autorstwa Stanisława Flisa dotyczące wydarzeń kulturalnych i naukowych na Pomorzu

1996 – 2014

 • liczba dokumentów ogółem: 341
 • dokumenty w formie elektronicznej
 • głównie fotografia analogowa
 • j. polski

Seria nr 4: Dokumentacja do badań zgromadzona przez Stanisława Flisa

001

Materiały dotyczące księdza Hilarego Jastaka

1946 – 2000

 • liczba dokumentów ogółem: 350
 • pudło archiwalne z aktami luźnymi
 • kserokopie, wydruki z internetu
 • j. polski

002

Materiały dotyczące Polonii i emigracji

1939 – 1989

 • liczba dokumentów ogółem: 420
 • pudło archiwalne z aktami luźnymi
 • druk, maszynopis
 • j. polski, j. angielski, j. niemiecki

003

Materiały dotyczące spraw opozycji antykomunistycznej

1946 – 1989

 • liczba dokumentów ogółem: 140
 • pudło archiwalne z aktami luźnymi
 • druk, maszynopis
 • j. polski, j. angielski

004

Materiały dotyczące kultury niezależnej

1987 – 2008

 • liczba dokumentów ogółem: 65
 • pudło archiwalne z aktami luźnymi
 • druk, maszynopis
 • j. polski, j. angielski

005

Materiały dotyczące historii Pomorza

1950 – 2014

 • liczba dokumentów ogółem: 42
 • pudło archiwalne z aktami luźnymi
 • druk
 • j. polski, j. niemiecki

006

Materiały dotyczące archiwów, bibliotek i muzeów

1945 – 2014

 • liczba dokumentów ogółem: 60
 • pudło archiwalne z aktami luźnymi
 • druk
 • j. polski, j. angielski

Seria nr 5: Korespondencja Stanisława Flisa

001

Korespondencja prywatna Stanisława Flisa

1996 – 2014

 • liczba dokumentów ogółem: 54
 • pudło archiwalne z aktami luźnymi, dane cyfrowe
 • druk, rękopis, maszynopis
 • j. polski

002

Korespondencja urzędowa Stanisława Flisa

1996 – 2014

 • liczba dokumentów ogółem: 94
 • pudło archiwalne z aktami luźnymi, dane cyfrowe
 • druk, rękopis, maszynopis
 • j. polski

Seria nr 6: Materiały z wystaw i konferencji organizowanych przez Stanisława Flisa

001

Materiały z wystaw i konferencji współorganizowanych przez Stanisława Flisa w ramach współpracy z Nadbałtyckim Centrum Kultury

2003 – 2014

 • liczba dokumentów ogółem: 24
 • pudło archiwalne z aktami luźnymi, akta cyfrowe
 • druk
 • j. polski

002

Materiały z wystaw organizowanych lub współorganizowanych przez Stanisława Flisa w ramach pracy w Archiwum Państwowym w Gdańsku

1995 – 2008

 • liczba dokumentów ogółem: 12
 • pudło archiwalne z aktami luźnymi, akta cyfrowe
 • druk
 • j. polski

003

Materiały z wystaw i konferencji organizowanych lub współorganizowanych przez Stanisława Flisa w ramach pracy w Instytucie Pamięci Narodowej

2009 – 2012

 • liczba dokumentów ogółem: 5
 • pudło archiwalne z aktami luźnymi, akta cyfrowe
 • druk
 • j. polski

004

Materiały z wystaw i konferencji organizowanych lub współorganizowanych przez Stanisława Flisa w ramach pracy w Komisji Krajowej NSZZ “Solidarność”

2012 – 2014

 • liczba dokumentów ogółem: 5
 • pudło archiwalne z aktami luźnymi, akta cyfrowe
 • druk
 • j. polski

Seria nr 7: Materiały rodzinne Stanisława flisa

001

Fotografie rodziny Flisów

1900 – 2014

 • liczba dokumentów ogółem: 270
 • pudło na fotografie, dane cyfrowe
 • głównie fotografia analogowa
 • j. polski

002

Zapiski członków rodziny Flisów

1956 – 2014

 • liczba dokumentów ogółem: 3
 • pudło archiwalne – poszyty, księgi.
 • druk, rękopis, maszynopis
 • j. polski

Seria nr 8: Materiały kolekcjonerskie zebrane przez Stanisława Flisa

001

Druki ulotne zgromadzone przez Stanisława Flisa

1927 – 2014

 • liczba dokumentów ogółem: 28
 • pudło archiwalne z aktami luźnymi
 • druk
 • j. polski, j. angielski, j. niemiecki

002

Fotografie obce zgromadzone przez Stanisława Flisa

Nieznane

 • liczba dokumentów ogółem: 18
 • pudło archiwalne z aktami luźnymi
 • fotografie analogowe, druk
 • j. polski, j. niemiecki

003

Pocztówki zgromadzone przez Stanisława Flisa

Nieznane

 • liczba dokumentów ogółem: 30
 • pudło archiwalne z aktami luźnymi
 • fotografie analogowe, druk
 • j. polski, j. niemiecki

004

Mapy zgromadzone przez Stanisława Flisa

1938 – 1970

 • liczba dokumentów ogółem: 20
 • akta luźne
 • druk
 • j. polski

Seria nr 9: Materiały obcych autorów dotyczące twórcy zespołu – Stanisława Flisa

001

Nekrologi poświęcone Stanisławowi Flisowi

2014

 • liczba dokumentów ogółem: 6
 • akta częściowo luźne, częściowo wpięte do segregatora
 • druk
 • j. polski, j. angielski

002

Artykuł autorstwa K. Kubickiej pt. “Stanisław Flis (11.12.1964-20.07.2014)” w Archeionie

2014

 • liczba dokumentów ogółem: 1
 • periodyk
 • druk
 • j. polski

003

Artykuł autorstwa M. Płuciennik: “Stanisław Flis (1964-2014)” w Archiwiście Polskim

2014

 • liczba dokumentów ogółem: 1
 • periodyk
 • druk
 • j. polski

004

Artykuł autorstwa M. Płuciennik pt. ” Oddział Stowarzyszenia Archiwistów Polskich w Gdańsku” w książce “Pięćdziesięciolecie Stowarzyszenia Archiwistów Polskich. 1965-2015”

2015

 • liczba dokumentów ogółem: 1
 • książka
 • druk
 • j. polski

005

Artykuł nieznanego autora pt. “Pół wieku gdańskich archiwistów” w Magazynie Pomorskim

2015

 • liczba dokumentów ogółem: 1
 • periodyk
 • druk
 • j. polski

006

Artykuły różnych autorów w książce pod red. S. Kościelak, M. Płuciennik “Pół wieku Stowarzyszenia Archiwistów Polskich w Gdańsku. 1965-2015”

2015

 • liczba dokumentów ogółem: 1
 • książka
 • druk
 • j. polski