Komisja Zakładowa przy PLO w Gdyni, sygn. AKKS 347/112/1

Komisja Zakładowa przy PLO w Gdyni

Wśród zbiorów Archiwum Historycznego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” znajdziemy dokumentację Komisji Zakładowej przy Polskich Liniach Oceanicznych w Gdyni z lat 1980-1989. Wybór dokumentów rozpoczyna apel Ogólnozakładowego Komitetu Pracowniczego przy PLO z 2 września 1980 r. wzywający pracowników PLO do poparcia NSZZ “Solidarność”. Apel zachęca do wysuwania postulatów, którymi zająć się może organizacja związkowa w PLO oraz do dyskusji nad kandydatami na przedstawicieli PLO w nowym związku. Po nim dołączony jest Statut NSZZ “Solidarność”.

Kolejne dokumenty dotyczą aktywności strajkowej, począwszy od protestu przewodniczącego Prezydium NSZZ “Solidarność” w PLO, Jacka Cegielskiego, w sprawie zastraszania strajkujących przez dyrektora Janusza Karkosińskiego. Po nim następuje oświadczenie Komisji Zakładowej z 6 listopada 1981 r. odnoszące się do powołania konkurencyjnych związków zawodowych. Przypomina ono, że zgodnie ze Statutem przynależność członków NSZZ “Solidarność” do innych związków nie jest możliwa. Załączamy też uchwałę Komisji Zakładowej o gotowości strajkowej w związku z wydarzeniami w Bydgoszczy w marcu 1981 roku.

Następny dokument to wybór z biuletynu związkowego wydawanego w PLO, zawierający m.in. uchwały Komisji Zakładowej, różnego rodzaju komunikaty i oświadczenia, a także informacje o sprawozdaniu finansowym i otrzymanych darowiznach. Komisja Zakładowa PLO w Gdyni informuje w nim o powierzeniu roli matki chrzestnej budowanego dla PLO statku “Gdańsk” Danucie Wałęsie.

Przedstawiamy też dokumenty związane ze sprawami socjalnymi i bytowymi. Rozpoczyna je Zalecenie Prezydium Zarządu Regionu Gdańskiego z 27 lipca 1981 r., by nie przyjmować kart zaopatrzenia na mięso w związku z toczącymi się negocjacjami z Rządem. Po nim znajduje się INFORMATOR O ŚWIADCZENIACH SOCJALNYCH DLA PRACOWNIKÓW PLO z 1980 r. Przedstawia on dostępne świadczenia dla pracowników, ich rodzin, emerytów i rencistów. Dotyczą m.in. organizacji wypoczynku (wczasów i zajęć sportowych), przydziałów mieszkań i pożyczek mieszkaniowych, opieki zdrowotnej, opieki nad dziećmi, pomocy finansowej, ogródków działkowych i wsparcia pośmiertnego dla rodzin. Kolejnym dokumentem jest zarządzenie o płacach zasadniczych dla załóg pływających obowiązujących od 1 października 1980 r.

Załączamy pismo kapitana Józefa Kubickiego z 1984 r. do prezesa ZBoWiD, w którym odmawia on przyjęcia Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski. Kapitan Kubicki uzasadnia tę decyzję swoją działalnością solidarnościową i niezgodą na posunięcia władz oraz nierównym traktowaniem innych, zasłużonych kapitanów.

Ostatni dokument (z kwietnia 1989 roku) to oświadczenie Prymasowskiej Rady Społecznej do wewnętrznego, związkowego użytku PLO. Rada wzywa do “służby publicznej każdego katolika na miarę jego możliwości” w kontekście zbliżających się wyborów parlamentarnych.

Czytelnia Archiwum Historycznego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

Dokumenty udostępniane są w czytelni Archiwum Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” w Gdańsku, przy ulicy Wały Piastowskie 24. Archiwum jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-15:30. Prosimy o zgłaszanie chęci dokonania wizyty drogą telefoniczną (tel. +48 (58) 308-43-92, +48 (58) 308-44-20 lub +48 (58) 308-43-83) lub poprzez e-mail: .

/Iwona Flis, Fundacja im. Stanisława Flisa „Archiwa Pomorskie”,
dobór dokumentów – Łukasz Grochowski i Kamil Kaliszuk, Archiwum Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”/