Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej również RODO), informujemy, że:

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja im. Stanisława Flisa „Archiwa Pomorskie” (dalej Fundacja).

 1. W sprawie Pani/Pana danych osobowych można kontaktować się:
 1. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe:
 • w ramach uprawnionej działalności Fundacji prowadzonej w celu realizacji jej celów statutowych (dotyczących ochrony, kultywowania i upowszechniania zasobów kulturowych i historycznych, w tym archiwaliów oraz obiektów kultury materialnej związanych z tradycją lokalną i regionalną Pomorza oraz jego historią, poprzez działalność w zakresie kultury i sztuki, turystyki, rekreacji i hobby, edukacji i wychowania, naukowo-badawczym i badań naukowych, międzynarodowym oraz branżowym);
 • w celu związanym z zawarciem i wykonaniem umów, realizacją projektów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • w celu związanym z rekrutacją, nawiązaniem i przebiegiem procesu podjęcia zatrudnienia/współpracy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c oraz art. 9 ust. 2 lit. a i b RODO;
 • w celu wypełniania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych np. z zakresu prawa podatkowego, przepisów rachunkowych, prawa pracy oraz z innych przepisów obowiązujących Administratora (podstawa prawna art. 6 ust. 1 c RODO);
 • w celach wnikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (podstawa prawna art. 6 ust. 1 f RODO).
 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w innych celach, pod warunkiem wyrażenia zgody (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a, art. 9 ust. 2 lit. a), gdy Administrator zwróci się do Pani/Pana o wyrażenie takiej zgody.
 2. Zgoda taka może być cofnięta w dowolnym momencie, w ten sam sposób w jaki została wyrażona. Celem wycofania zgody można też przesłać maila na adres e-mail . Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
 3. W zależności od sytuacji mogą zaistnieć inne podstawy wymienione w artykułach 6 i 9 RODO legalizujące przetwarzanie danych osobowych przez Administratora.
 4. Z uwagi na organizację świadczenia działania Fundację, Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
 • podmiotom uprawnionym przepisami prawa;
 • podmiotom, którym powierzono przetwarzanie danych w imieniu Administratora, podmiotom współpracującym z Administratorem, usługodawcom zaopatrującym Fundację w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające prowadzenie działalności i świadczenia usług, w niezbędnym, minimalnym zakresie uzasadnionym wykonywaniem tych usług (w tym np. obsługi księgowej, fakturowej).
 1. Dane osobowe w myśl przepisów RODO nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (tj. poza Unię Europejską i do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym).
 2. Administrator przechowuje Pani/Pana dane osobowe:
 • w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie umowy, okres przetwarzania trwa do momentu zakończenia tej umowy;
 • w sytuacji, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu cofnięcia tej zgody;
 • jednakże niezależnie od powyższego możliwe jest przechowywanie danych osobowych na podstawie przepisów prawa przez okresy wskazane tymi przepisami, w celu wywiązania się przez Administratora z obowiązków prawnych np. obowiązków określonych przepisami prawa podatkowego, zabezpieczenia społecznego;
 • także w sytuacji przetwarzania danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, okres przechowywania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje;
 • do celów archiwizacyjnych w zakresie danych niezbędnych np. do wykazania rozliczalności, tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych, Administrator przechowuje dane przez okres, w którym jest zobowiązany do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.
 1. Administrator gwarantuje spełnienie wszystkich praw wynikających z RODO i w zakresie tam wskazanym, tj. prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Jednakże prawo do usunięcia danych, tak zwane prawo do bycia zapomnianym, nie jest prawem bezwzględnym i jest ograniczone w zakresie wskazanym w art. 17 ust. 3 RODO.
 2. Administrator obecnie nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 3. Zgodnie z wymogami RODO Administrator informuje, o przysługującym Pani/Panu prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego PUODO (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), w związku z przetwarzaniem danych osobowych.