Cele

Fundacja im. Stanisława Flisa „Archiwa Pomorskie” została utworzona dla ochrony, kultywowania i upowszechniania zasobów kulturowych i historycznych, w tym archiwaliów oraz obiektów kultury materialnej związanych z tradycją lokalną i regionalną Pomorza oraz jego historią.

Celem Fundacji jest inspirowanie do głębszego poznania i wykorzystania dziedzictwa kulturowego i historycznego, w tym zwłaszcza dotyczącego Pomorza, poprzez działalność w zakresie kultury i sztuki, turystyki, rekreacji i hobby, edukacji i wychowania, naukowo-badawczym i badań naukowych, międzynarodowym oraz branżowym.

Statut Fundacji