Texts on calendars from the collection of the Historical Archives of the National Commission of the Solidarity Trade Union

Texts on calendars from the collection of the Historical Archives of the National Commission of the Solidarity Trade Union (No. 190)

In the first month of 2024 we would like to present selected items from the collection of over 300 calendars held in the Historical Archives of the National Commission of the Solidarity Trade Union.  The collection comprises calendars issued from the 1980s to current times.

The calendars contain short mottos related to Solidarność (Solidarity), Poland, the Holy Father. Calendar graphics are accompanied by very precise captions. Short informative texts and quotations are also common. Of special value are excerpts from various texts.

Mottos

 • Aby Polska była Polską – Let Poland be Poland
 • Dobrem zwyciężaj zło – Conquer evil with good
 • Ojcze Święty błogosław Solidarność – Holy Father, bless the Solidarity
 • Solidarność Narodu – the Solidarity of the Nation
 • Solidarność zwycięży – the Solidrity will prevail
 • Witamy Cię Ojcze Święty w naszej Ojczyźnie – Welcome, Holy Father, in our Motherland

Captions accompanying the graphics

 • Adam Michnik, Marian Jurczyk, Karol Modzelewski, Andrzej Gwiazda, Henryk Wujec, Jacek Kuroń, Jan Rulewski, Grzegorz Palka, Zbigniew Romaszewski, Andrzej Rozpłochowski, Seweryn Jaworski
 • Bogdan Lis, Piotr Mierzejewski
 • Ksiądz Jerzy Popiełuszko. Służył Bogu i Ojczyźnie – Priest Jerzy Popiełuszko. He served God and the Motherland
 • Lech Wałęsa laureatem Pokojowej Nagrody Nobla – Lech Wałęsa awarded the Nobel Peace Price
 • Lech Wałęsa Pokojowa Nagroda Nobla – Lech Wałęsa : the Nobel Peace Price
 • Matka Boża w stolicy – the Mother of God in the national capital 
 • Pierwszy Marszałek Polski Józef Piłsudski – the First Marshal Józef Piłsudski
 • Pomnik Jedności w Białymstoku – the Unity Memorial in Białystok
 • Twórcy Polski Niepodległej: Józef Piłsudski, Ignacy Paderewski, Roman Dmowski, Wincenty Witos, Ignacy Daszyński – Builders of the Independent Poland: Józef Piłsudski, Ignacy Paderewski, Roman Dmowski, Wincenty Witos, Ignacy Daszyński

Informative texts

 • Na działalność niezależną. Jest to Twoja cegiełka na budowę wolnej Polski – For independent activities. This is your contribution to building the independent Poland.

Quotations

 • „Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo” – “To be overcome but not no give up, this is a victory” /Józef Piłsudski/
 • “Jesteście Podmiotem” – “You are the Subject (sovereign entity)” /John Paul II/
 • „Błagam Cię, Panie, za całą tę ziemię!
  O spojrzyj na nią ! O, przykłoń jej ucha!
  Wszakże najrychlej Bóg Człowieka wysłucha.
  Kiedy nie swego chce szczęścia, lecz braci”.
  “I beg You, oh Lord, in the name of the whole Earh!
  Please take a look at it! Lean over it!
  God will be the first to listen to people.
  When they want happiness not for themselves, but for their brothers.”
  /John Paul II/
 • „My robotnicy, my ludzie prości.
  Do Twej świątyni z naszym sztandarem,
  Błogosław Boże Solidarności,
  Napełnij serca miłości żarem.
  Boże nasz, Łaski Twej dziś pragnie cały kraj,
  Błogosław, Boże wierny lud, błogosław, pokój daj” 
  “We, workers, common people.
  To Your shrine with our banner;
  Bless Solidarity, oh God,
  Fill the hearts with the fervor of love.
  Our God, the whole nation craves for Your Grace,
  Bless, oh God, Your faithful people, bless and endow us with peace”
  /John Paul II/
 • „Naród nie może się prawidłowo rozwijać,
  gdy jest pozbawiony tych praw, które
  warunkują podmiotowość.
  I Państwo nie może być mocne siłą żadnej
  przemocy.
  Może być mocne tylko siłą pełnej
  podmiotowości Narodu”.
  “The Nation cannot develop properly
  when deprived of those rights
  that determine its subjectivity (sovereignty) .
  And the State cannot be strong
  with the power of any violence.
  It may be strong only with the power
  of the full subjectivity (sovereignty) of the Nation.”
  /John Paul II/

Calendar events

Rodowód PRL – the Origins of Polish Peoples’ Republic:

 • 17 September 1939
 • KATYŃ 1940
 • 22 July 1944
 • 13 December 1981

and other, e.g.:

 • 8.III.68 Wydarzenia marcowe – the March events
 • 12.V.81 Rejestracja NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych – Registering of the Independent, Self-governing Solidarity Trade Union of Individual Farmers
 • 25.VI.76 Protest robotników Radomia i Ursusa – protests of workers in Radom and Ursus
 • 28.VI.56 Poznański Czerwiec – the Poznań June (the 1956 Poznań Protests)
 • 31.VIII.80 Podpisanie umów społecznych – signing the social agreements
 • 7.IX.83 Utworzenie Międzyregionalnej KK Kalisz Konin Sieradz – establishing the Inter-regional National Commission for Kalisz Konin Sieradz
 • 5.X.83 Pokojowa Nagroda Nobla dla Lecha Wałęsy – the Nobel Peace Prize for Lech Wałęsa
 • 31.X Dzień Więźnia Politycznego – the Political Prisoner’s Day
 • 10.XI.80 Rejestracja NSZZ „Solidarność” – registering the Independent, Self-governing Solidarity Trade Union
 • 16.XII.70 protest Robotników Wybrzeża – protests of workers in the Baltic coastal regions of Poland

Excerpts from texts

From the announcement of the Nation’s Solidarity Congress, April 1983:

Jesteśmy z narodu, który chce żyć godnie, w prawdzie i wolności – wierny swoim sztandarom: „Bóg – Honor – Ojczyzna”. Czujemy się – bez względu na miejsce przebywania – NIEPODLEGŁYMI POLAKAMI: prawdziwymi gospodarzami ojczystej ziemi,/…/ „Jednością silni”, z mocy prawa do samostanowienia i własnego wyboru, stanowimy KONGRES SOLIDARNOŚCI NARODU – Polskę. Zgromadzenie ludzi rozumnych i wolnych, rzucających wyzwanie kłamstwu, posiadających niezbywalne prawo decydowania o własnym losie dziś – jutro – pojutrze.

As a nation we wish to live proudly, in truth and freedom, faithful  to our standards: “God – Honor – Motherland.” We feel, no matter where we are, like INDEPENDENT POLES: true landlords of our homeland, (…) “Strong in unison,” by virtue of the right of self-determination and the right of option, we proclaim THE NATION’S SOLIDARITY CONGRESS – Poland. The gathering of rational and free people, who challenge lying, who have the inalienable right to determine their own fate today – tomorrow – the day after tomorrow.

From the sermon preached at the church of The Holy Polish Brothers Martyrs on the day of obduction:

 (…) Zwyciężać zło dobrem to zachować wierność prawdzie (…)

(…) To conquer evil with good means to remain faithful to the truth (…)

(…) Aby zwyciężać zło dobrem, trzeba troszczyć się o cnotę męstwa. Cnota męstwa jest przezwyciężaniem ludzkiej słabości, zwłaszcza lęku i strachu. Chrześcijanin musi pamiętać, że bać się trzeba tylko zdrady Chrystusa – za parę srebrników jałowego spokoju. Chrześcijaninowi nie może wystarczyć tylko samo potępienie zła, kłamstwa, tchórzostwa, zniewolenia, nienawiści, przemocy, ale sam musi być prawdziwym świadkiem, rzecznikiem i obrońcą sprawiedliwości, dobra, prawdy, wolności i miłości. O te wartości musi upominać się odważnie dla siebie i innych. (…)

(…) To conquer evil with good, one must care for the virtue of bravery. The virtue of bravery means to overcome human weaknesses, particularly fear and anxiety. A Christian must remember that one should only be afraid of betraying Jesus Christ – for a few silver coins of idle stability. For a Christian it cannot be enough to despise of evil, lying, cowardice, enslavement, hatred, terror; a Christian must be a true whitness, advocate and defender of justice, goodness, truth, freedom and love. These values a Christian must demand courageously for oneself and for others. (…)

(…) Jeżeli obywatel rezygnuje z cnoty męstwa, staje się niewolnikiem, wyrządza największą krzywdę sobie, swojej ludzkiej osobowości, rodzinie, grupie zawodowej, Narodowi, państwu i kościołowi. Chociaż byłby łatwo pozyskany dla bojaźni, dla chleba i względów ubocznych. Ale i biada władcom, którzy chcą pozyskać obywatela za cenę zastraszenia i niewolniczego lęku (…)

(…) If citizens give uo on the virtue of bravery, they become slaves, and they hurt mostly themselves, their human personalities, families, professional communities, the Nation, the state and the Church. However, such citizens would be easily won over through fear, for bread and marginal issues. But woe betide rulers who conquer citizens through terrorizing and frightening them as if they were slaves (…)

From the sermon preached at the St. Stanisław Kostka church, 27. June 1984:

(…) Niech zadeklarowanie modlitewne naszej sympatii i solidarności dla tych, którzy cierpią, są poniewierani, oszukani, niech nasze upominanie się o wolność dla uwięzionych, o przywrócenie do pracy jej pozbawionych, o radosne dzieciństwo dla dzieci, będzie jednocześnie wielkim wołaniem o wolność w ojczyźnie. O wolność opartą na sprawiedliwości, dobroci i miłości (…)

(…) As we pray, let the declaration of our understanding of and solidarity with those who suffer, who are tormented, deceived; let our demands for freedom for the imprisoned, for reinstating those deprived of their jobs, for joyful childhood for kids, [let all that] be at the same time a great call for freedom in our motherland, for freedom based on justice, goodness and love (…)

From the sermon preached during the Holy Mass for Motherland in Warsaw, 24 June 1984:

(…) Sprawiedliwość zabrania niszczenia w duszach dzieci i młodzieży wartości chrześcijańskich, które wszczepiali od kolebki rodzice. Wartości, które zdawały wielokrotnie najlepszy egzamin w tysiącletnich dziejach naszej historii. (…)

(…) Justice forbids to destroy Christian values in the souls of children and the youth, instilled into them by their parents from the cradle. Values, that repeatedly stood the most important tests in one thousand years of our history. (…)

(…) Sprawiedliwość wobec siebie samego nakazuje, aby przesiewać uczciwie przez sito własnego rozumu i własnej obserwacji całą lawinę słów machiny propagandy (…)

(…) Being fair to oneself means one must sift the whole avalanche of words of the propaganda machine though one’s own mind and reflections (…)

(…) Wzbudźmy refleksje we własnym sercu i skonfrontujmy ze swoim sumieniem, na ile każdy z nas ma odwagę o sprawiedliwość się upominać. Na ile każdy z nas jest twórcą sprawiedliwości zaczynając od siebie samego, swojej rodziny, swojego środowiska. Bo często nasza bierność moralna inspiruje niesprawiedliwość (…).

(…) Let us evoke reflections in our own hearts and confront them with our conscience, to determine how much courage each of us has to demand justice. To what extent each of us is a creator of justice, beginning with ourselves, our families, our communities. Because it is often our moral indifference that inspires injustice (…).

From the sermon preached at the St. Stanisław Kostka church in Warsaw, November 1983:

(…) Może jeszcze do skuteczności ofiarnego kielicha Narodu potrzeba więcej naszego osobistego zaangażowania. Może jeszcze za mało naszych dobrowolnych wyrzeczeń, za mało czystej ludzkiej solidarności. Za mało odwagi do demaskowania zła, za mało troski o cierpiących, krzywdzonych i więzionych. Może ciągle za dużo w nas egoizmu, zalęknienia, za dużo pijaństwa, za dużo ludzi sprzedajnych, bez własnego zdania, chcących wygrywać własne interesy kosztem innych. Może ciągle jeszcze za mało tych, którzy są wierni ideałom, za które bracia nasi przelewali własną krew? Listopad roku 1918 niech będzie zachętą dla wszystkich, którzy dzisiaj są jeszcze zniechęceni, upadający na duchu i zalęknieni (…)

(…) Perhaps for the nation’s sacrificial chalice to be effective, there is a need for more personal engagement on our side. Perhaps there is not enough of our voluntary sacrifice, not enough of pure, human solidarity. Not enough courage to expose evil, not enough caring for those suffering, hurt, imprisoned. Perhaps there is still too much egoism in us, too much fearfulness, too much heavy drinking, to many corruptible people, lacking their own opinions, looking for their own benefit at the expense of others. Perhaps there is still not enough of those who are faithful to ideas for which our ancestors shed their blood? Let November 1918 encourage all those who are disheartened, loosing spitit, feeling fear (…)

Visit us at the in the Archives of the National Commission of the Solidarity Trade Union

If you are interested in the attached documents and in our other archival material please contact us by email: 

/Łukasz Grochowski, the Archives of the National Commission of the Solidarity Trade Union,
Iwona Flis, Stanisław Flis Foundation “Pomerania Archives”/